رئیس دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی:           سید حسین هاشمی فرد
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: 07733554328