رئیس دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی:              
رشته تحصیلی:  
مدرک تحصیلی:  
شماره تماس: 07733554328