مسئول دبیرخانه و بایگانی

نام و نام خانوادگی:           نرگس صفرپور
رشته تحصیلی: کامپیوتر - نرم افزار
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: 07733552099