مسئول اموال

نام و نام خانوادگی:           غلامحسین داراب پور
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733552130