درج صحیح عنوان باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان در مقالات داخلی و خارجی

 

طریقه درج صحیح عنوان باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان در مقالات داخلی و خارجی جهت بهره مندی از تسهیلات ممکن

 

"باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران"

"Young Researchers and Elite Club, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran"