طریقه عضویت افراد حائز شرایط در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر

  1. مراجعه به سایت bpj.iau.ir و ورود به بخش تقاضای عضویت.
  2. تکمیل اطلاعات شخصی و بارگذاری فایل عکس پرسنلی.
  3. مراجعه به Email شخصی جهت اطلاع از شناسه کاربری و رمز عبور سایت.
  4. مراجعه به سایت bpj.iau.ir و ورود به سیستم از طریق شناسه کاربری و رمز عبور دریافت شده.
  5. بارگذاری فایل تصویر گواهی نمرات تائید شده و صفحات شناسنامه و تکمیل سایر اطلاعات درخواستی.
  6. ارائه اصل مدارک بارگذاری شده به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد.

در پایان به اطلاع متقاضیان می رساند در صورتی که ثبت نام خود را بصورت ناقص انجام داده و نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری فایل های مورد نیاز ظرف مدت دو هفته از ثبت نام اولیه اقدام ننمایند تقاضای عضویت ایشان در سایت حذف خواهد شد.