پرداخت اقساط

* دانشجویان عزیز جهت پرداخت اقساط دقت فرمایند:

جهت پرداخت اقساط وام کوتاه مدت و یا میان مدت خود را با مراجعه به پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر     بخش اتوماسیون خدمات آموزشی و پژوهشی   پرداخت نمایند

 

صندوق رفاه دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر