پرداخت اقساط

* دانشجویان عزیز جهت پرداخت اقساط دقت فرمایند که اقساط وام کوتاه مدت خود را با مراجعه حضوری به صندوق رفاه دانشجویی و کشیدن کارت یا جهت پرداخت نقدی می بایست با مراجعه به بانک ملت اقدام کنند.

 

یا جهت واریز اقساط وام کوتاه مدت از بانک  با مراجعه به بانک ملت به شماره حساب زیر طبق سر رسید اقساط خود را واریز نمایند

۶۵/ ۱۰۰۷۵۱۷۹ حساب جام بنام صندوق رفاه دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر