کارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

نام و نام خانوادگی:           نجف خدری
رشته تحصیلی: مدیریت
گرایش: مدیریت برنامه ریزی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733320294
پست الکترونیک: khedri.najaf@yahoo.com