مسئول خدمات

نام و نام خانوادگی:           اکبر گزدرازی
رشته تحصیلی: راهنمایی و مشاوره
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
شماره تماس: 07733552130