مسئول تدارکات

نام ونام خانوادگی : ایرج اشکریان
رشته تحصیلی : راهنمایی و مشاوره
سمت مسئول تدارکات
شماره تماس : 07733555002