رئیس اداره کارگزینی

نام و نام خانوادگی:           فرشاد زنده باد
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733552120
پست الکترونیک: Farshadzendehbad@yahoo.com