رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

نام و نام خانوادگی:           بیژن رزمی
رشته تحصیلی: مدیریت سازمان ها
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733320294
پست الکترونیک: Bijanrazmi@yahoo.com