نام ونام خانوادگی : محمد حسن رفعت
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سمت  : مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
پست الکترونیکی : mh.rafat91@yahoo.com
شماره تماس  07733552501