نام ونام خانوادگی : رسول اسکندری
رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سمت  : مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
پست الکترونیکی : r.eskandari@iaubushehr.ac.ir
شماره تماس  07733552501