نام ونام خانوادگی :  
رشته تحصیلی :  
مدرک تحصیلی :  
سمت : مدیر کل حراست
پست الکترونیکی :  
شماره تماس :  07733321256
              نمابر:  07733321256