نام ونام خانوادگی : رضا آبشیرینی
رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت : مدیر کل حراست
پست الکترونیکی : bsj.djo@gmail.com
شماره تماس :  07733321256
              نمابر:  07733321256