نام ونام خانوادگی : یوسف قیصری
رشته تحصیلی : ریاضی محض
مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه علمی : استاد یار
پست الکترونیکی : yousof.gheisari@iaubushehr.ac.ir
   
سوابق تحصیلی:  
لیسانس : ریاضی محض از دانشگاه شیراز
   
فوق لیسانس : ریاضی محض گرایش جبراز دانشگاه خیام مشهد
 
دکتری : ریاضی محض هندسه جبری از دانشگاه ملی مالزی
 
فوق دکتری : ریاضی محض هندسه جبری از دانشگاه ملی مالزی
 

سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی


 • عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از سال 1380 تا کنون
 • دعوت شده از دانشگاه UPMمالزي (پوترا) به صورت ويزيتينگ پروفسور دوبار هر بار به مدت 2 ماه
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در چهار سال متوالی اخیر
 • دانشجوی پرتلاش علمی در بین دانشجویان ایرانی مالزی و دریافت لوح تقدیر از معاون محترم وزیر علوم ، تحقیقات وفناوری و رایزن محترم علمی در جنوب شرق آسیا
 • عضو فعال بسیج اساتید استان بوشهر
 • نماینده ریاست دانشگاه در تشکلهای سیاسی اسلامی اساتید استان بوشهر
 • عضو کمیته ده نفره راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی
 • رییس گارگاه تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در استان بوشهر
 • مدیر امور پژوهشی واحد بوشهر
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • رییس شورای انتشارات واحد بوشهر
 • رییس باشگاه پژوهشگران جوان واحد بوشهر
 • مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد بوشهر
 • رییس انجمن های علمی، ادبی وهنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • مدیر گروه علوم پایه واحد بوشهر
 • دبیر شورای پژوهشی واحد بوشهر
 • عضو کمیته ترفیعات واحد بوشهر
 • عضو هیات رییسه واحد بوشهر
 • نماینده تام الاختیار رییس واحد در امور اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بوشهر، دشتستان،فیروزآباد،آموزشکده سما ، پیام نور، آموزشکده امام خامنه ای، مراکز تربیت معلم
 • چاپ کتاب ریاضی عمومی یک رشته فنی و مهندسی سال 1386
 • چاپ کتاب تحت عنوان بررسی مدل سازی ریاضی برای بیماری واگیر دار HIVناشر LAMBERT آلمان سال 2012


Published Papers

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2009. General polynomial for component of graphs from diagram groups of semigroup P=. Far East Journal of Applied Mathematics, 1(39), 45-52 (Impact factor 0.552).

 • Gheisari, Y., 2009. Toward Accuracy and Efficiency Enhanced Model Reduction in Micro-Technology.Journal of Contemporary Engineering Sciences. 2(11),535-541( Impact factor 0.161).

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. Lift of spanning trees in graphs from diagram groups over semigroup presentation with four initial generators.Journal of Advances and Applications in Mathematical Sciences.1(6), 73-82.

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. General polynomial for component in graphs from diagram group of semigroup presentation P= .Journal of International Mathematical Forum.5(18), 875-880 ( Impact factor 0.235).

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. Component of graphs from diagram groups over the union of two semigroup presentation with three different initial generators by adding new relation.Journal of International Mathematical Forum.5(62), 3053-3058( Impact factor 0.235).

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. Lift of Spanning trees for diagram groups over semigroup presentation P=.International Journal of Algebra.4(13), 647-654 (Impact factor 0.195).

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. General polynomial for component of graphs from diagram group of semigroup presentation P= .Journal of Advances and Applications in Mathematical Sciences2(3), 123-130.

 • Gheisari, Y., 2010. Improved Analysis and Simulation of Micro-Technology based on Frequency-Domain Hybrid Reduction Method: Micro- Electromechanical Optical Filter Benchmark.ICGST-ACSE Journal.1(10), 19-27.

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. The class of isomorphic diagram groups over semigroup presentations.International Journal of Contemporary Mathematical Sciences. 5(47), 2311-2318( Impact factor 0.221).

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. Diagram groups over the union of two semigroup presentations of natural numbers by adding a relation.Journal of Matematika.2(26), 153-156.

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2012. Stability regions in quadrupole ion trap.Adv. Studies Theor. Phys., Vol. 6, 2012, no. 5, 225 – 232( Impact factor 0.507).

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2012. CIT and QIT with a periodic impulsional potential .Adv. Studies Theor. Phys., Vol. 6, 2012, no. 6, 285 – 291( Impact factor 0.507).

 • Y. Gheisari ., 2011.Generators of fundamental groups over the constructions of semigroup presentations of integers. Appl. Math. Sci., Vol. 5, 2011, no. 61-64, 3065-3071( Impact factor 0.275).

 • Y. Gheisari, S. Seddighi Chaharborj., 2012.Generators of diagram groups over graphical presentations of integers with four initial generators using lifting method. Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 6, 2012, no. 13, 609 – 617( Impact factor 0.211).

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari ., 2011. Study of reproductive number in epidemic disease modeling. Advanced Studies in Biology, Vol. 3, 2011, no. 5-8, 267-271( Impact factor 0.173).

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2011. Study of reproductive number in SIR-SIS model.Advanced Studies in Biology, Vol. 3, 2011, no. 5-8, 309-317( Impact factor 0.173).

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2012. The graphs of diagram groups over the union of two semigroup presentations with two different initial generators. Journal of Quality Measurement and Analysis.

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2011.Components in graphs of diagram groups over the union of two semigroup presentation of integers. Sains Malaysiana Journal. ( Impact factor 0.408)

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2011. Stability diagrams in a QIT with a periodic impulsional potential in the form as V cosΩt(1+k cos 2Ωt/ (1-k)) . Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 1259-1264 (ISI).

 • Yousof Gheisari .2011. Algorithm for determining the graphs of 2-complexes over the semigroup presentation of integers using lifting method. IGEST journal of UPM.

 • Y. Gheisari. 2012. Diagram Groups Classes over the Semigroup Presentations by Adding New Letters to Set of Generators. Applied Mathematical Sciences, Vol. 6, 2012, no. 33, 1637 – 1641( Impact factor 0.275).

 • Y. Gheisari. and etal., 2011. Homotopy analysis method to study a quadrupole mass filter. International Mass and Spectoromy (Impact factor 3.289).

 • Yousof Gheisari and etal.2012”On the stability of set-valued functional equations with the fixed point alternative.” Journal of Fixed Point Theory and Applications. (Impact factor 1.94).

 • Yousof Gheisariand etal. 2012. Almost Jordan homomorphisms and Jordan derivations associated to the parametric-additive functional equation on fuzzy Banach algebras.(Impact factor 0.89).

 • Yousof Gheisariand etal. 2013. Lie Group Analysis and Similarity Solutions for Mixed Convection Boundary Layers i n the Stagnation-Point Flow toward a Stretching Vertical SheetAbstract and applied analysis. Hindawi Journal. (Impact factor 1.34)
Accepted papers

 • Gheisari, Y.,Bodaghi, A. 2010. Fundamental groups over semigroup presentation with three initial generators using lifting method. Word. Appl. Sci. Jour, to appear(ISI).

 • Gheisari, Y.,Bodaghi, A. 2010. Components in Graphs from Diagram Groups over the Semigroup Presentation using Lifting Method, Farsi. Jour.Pure. Appl. Math.

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2011. Spanning trees for 2-complexes from fundamental group over union of two semigroup presentation of integers using lifting method. JP Journal of Algebra, Number Theory & Applications. To appear(Scopus).

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2012. Study of FDES by new modification of the homotopy perurbation method. Applied mathematical sciences(Scopus).

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2012. Study of a quadrupole ion trap with the homotopy analysis method. Wasj journal. (ISI)

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2012. Study of fractional resolution in a quardrupol ion trap supplied with a periodic impulsional potentional form. IJPAM Journal(Scopus).

 • S. Seddighi Chaharborj, Y. Gheisari., 2012. Study of cylindrical ion trap with new periodic impulsional potential form. Wasj journal. (ISI)
Conferences

 • Gheisari Y., and et al. 2006.Accuracy and efficiency enhaced nonlinear model oreder reduction. Proceeding if IEEE international conference on contorol and applications. Munich, Germany, pp 256-260.

 • Gheisari Y.,, A. Ghafur Ahmad., 2009. Spanning trees for diagram groups of semigroup presentation p=< x,y,z : x=y, y=z, x=z > using lifting method. AMC2009.The 5th Asian Mathematical Conference.PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia.366-372.

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2009. Lift of generators in graphs of diagram group over semigroup presentationp=.The IMT-GT international conference on Mathematics and statistics and applications. Bukittinggi, Indonesia. 11-14

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2009. Lift of generators in graphs of diagram group from semigroup with presentation p=. The international conference of mathematical and applications, ICMA-MU Bangkok, Thailand. 175-180

 • Gheisari, Y., 2009.Accuracy and Efficiency Enhancement in Analysis and Simulation in Micro-Technology Using Frequency-Domain Hybrid Reduction Method: Micro-Electromechanical Optical Filter Case Study.advances in microelectronics, nanoelectronics and, optoelectronics.37-41

 • Gheisari, Y., 2009.Toward Structure Preserving Model Reduction for Analysis and Simulation in Micro- Technology . advances in microelectronics, nanoelectronics and, optoelectronics.32-37

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. Spanning trees of diagram groups over semigroup presentation with five initial generators using lifting method.International conference on mathematical applications in engineering ICMAE’10. 553-556

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2010. Class of diagram groups over semigroup presentation by adding new generators to alphabet.ICMS2 2010, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia.17-19.

 • Gheisari, Y., A. Ghafur Ahmad., 2011. Lift of spanning trees of 2-complexes from fundamental groups over the semigroup presentations of integers. BIGTC2011,101-102.

 • Gheisari, Y., Lift of spanning trees of 2-complexes from diagram groups over the construction of semigroup presentation of integers.First scientific conference of Iranian students in Malaysia.IRAN Embassy in Malaysia
Submitted papers

 • Gheisari Y., A. Ghafur Ahmad., Generators and spanning trees in graphs from diagram groups over the semigroup presentations of integers using lifting method. Submitted to the Journal of Korean Mathematics Society.

 • Gheisari Y., A. Ghafur Ahmad., and Kamel. Generators in graphs of diagram groups over the semigroup presentations of integers with three initial generators using lifting method. Submitted to the Journal of Sains Malaysiana.

 • Gheisari Y., A. Ghafur Ahmad., and A. Bodaghi., Lift of generators for 2-complexes from fundamental groups over the semigroup presentations of integers. Submitted to the Chamchuri Journal of Mathematics.

 • Gheisari, Y.,Bodaghi A., Homomorphisms and weak module amenability of banach algebras. Submitted to the Abstract and Applied Analysis Journal .

 • Gheisari, Y.,Bodaghi A., Algebra on diagram groups over the semigroup presentations of integers.Submitted to the Comptes rendus Mathematique.

 • Gheisari Y., A. Ghafur Ahmad., Lift of generators in graphs from diagram groups over the semigroup presentations of integers with three initial generators. Submitted to the Indian Journal of Pure and Applied Mathematics.
Teaching (From 1997 to now)

 • Calculus 1,2 and Engineering Mathematics in Islamic Azad University Boushehr , and Borazjan branches (Since 2001).

 • Algebra 1,2,3 , General Topology and Mathematics Logic, Differential Geometry, in Payame nour University(Since 2001)
Responsibility

 • Academic member of Islamic Azad University, Boushehr Branch since 2001.

 • Managing of Scientific of research affairs for 3 years.

 • In charge of scientific, literary and arts society of the University for 5 years.

 • In charge of young researchers club for 6 years.

 • In charge of the office of Industry-University Relationship for 4 years.

 • In charge of department of basic sciences for 3 years.

 • Secretary of the research council for 3 years.

 • A member of graduate school committee for 2 years.

 • A member of the committee employing members of faculty for 3 years.

 • The Manager of University Press for 2 years.

 • A member of the university managerial board.

 •  
ResearchInterest

 • Geometric and combinatorial group theory

 • Graph theory

 • Mathematical modeling

 • Homotopy analysis

 •  
Publications: Books

 • Calculus I (Persian)

 • Study of epidemic disease modeling for HIV. (LAMBERT Germany)

 •  
References

 • Professor Habib Sharif , ShirazUniversity, Iran

 • Professor M.R. Rajabzadeh Moghaddam, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

 • Associate Professor Abd Ghafur Bin Ahmad, UKM , Malaysia