معاونت برنامه ریزی و  امور اقتصادی دانش بنیان

 اداره  برنامه ریزی و بودجه
 کارشناس برنامه ریزی و بودجه
کارشناس آموزش نیروی انسانی

رئیس اداره  برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی:           یعقوب علیپور
رشته تحصیلی: علوم تربیتی و جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733683705
پست الکترونیک: Alipoo-Gold@yahoo.com
   
   
اطلاعات بیشتر