رئیس اداره  برنامه ریزی و  امور اقتصادی دانش بنیان

نام و نام خانوادگی:           یعقوب علیپور
رشته تحصیلی: علوم تربیتی و جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733683705
پست الکترونیک: Alipoo-Gold@yahoo.com
   
   
اطلاعات بیشتر