نتایج شورای پژوهشی واحد - دانشکده علوم انسانی

سال عنوان word
1394
فروردین الی اسفند (نمره مقاله - تصویب پروپوزال)
1395
فروردین الی اسفند (نمره مقاله - تصویب پروپوزال)
1396
فروردین الی بهمن (نمره مقاله - تصویب پروپوزال)

نتایج شورای پژوهشی واحد - دانشکده فنی و مهندسی

سال عنوان word
1394
فروردین الی اسفند (نمره مقاله - تصویب پروپوزال)
1395
فروردین الی بهمن (نمره مقاله - تصویب پروپوزال)
1396
فروردین الی اسفند (نمره مقاله - تصویب پروپوزال)
1397
فروردین الی تیر (نمره مقاله )

مقالات و پروپوزال های تایید نشده

از دانشجویان محترمی که مقالات یا پروپوزال آنها مورد تایید شورای پژوهشی قرار نگرفته است، تقاضا می شود در اولین فرصت  به کارشناس پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند.