اخبار به روایت تصویر

اتاق فکر و کمیته مشورتی کارکنان واحد بوشهراسفند 1396
اتاق فکر و کمیته مشورتی کارکنان واحد بوشهراسفند 1396
افتتاح دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دیر توسط معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر رنجبر و دبیر هیات امنای استان بوشهر و مسئولین شهر دیر بهمن 1396
افتتاح دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دیر توسط معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر رنجبر و دبیر هیات امنای استان بوشهر و مسئولین شهر دیر بهمن 1396
افتتاح دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم توسط معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر رنجبر و دبیر هیات امنای استان بوشهر و مسئولین شهر اهرم بهمن 1396
افتتاح دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم توسط معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر رنجبر و دبیر هیات امنای استان بوشهر و مسئولین شهر اهرم بهمن 1396
سفردکتر ولایتی و دکتر رهبر به استان بوشهر آبان 1396
سفردکتر ولایتی و دکتر رهبر به استان بوشهر آبان 1396