معاونت برنامه ریزی و  امور اقتصادی دانش بنیان

 اداره  برنامه ریزی و بودجه
 کارشناس برنامه ریزی و بودجه
کارشناس آموزش نیروی انسانی
  نام ونام خانوادگی :  
رشته تحصیلی :  
مدرک تحصیلی :  
رتبه علمی :  
پست الکترونیکی :  
آدرس صفحه خانه :  
 
اطلاعات بیشتر