ردیف  نام شرکت مدیرعامل موضوع شرایط رشد شرایط محصول
1 مروارید خلیج فارس محمد اسفندیاری سیستم هوشمند مدیریت مراکز آموزشی رشد نمونه اولیه
2 ایده نگاران آلماسیز پارسیان اشکان جعفری مدیریت دانش و ارزیابی عمکرد شرکتها رشد درحال تولید
3 نیروپردازان کلمه رضا ماندگار ساخت کات اوت فیوز دیجیتالی رشد
درحال تولید
4 استر صنعت دانش مهران معطری دستگاه ایمنی کلید های تابلوها رشد نمونه اولیه
5 ترنم ذهن خلیج فارس پریسا دشتی نژاد ارائه تکنولوژی آموزشی ازطریق عصب سمپاتیک رشد نمونه اولیه
6 ابرپردازش آسیا پیمان عاربی دستگاه خدمات کامپیوتری خودکار رشد درحال تولید
7 افق ارتیاطات بوشهر حسین عرب نیدی نرم افزار پرداخت قبوض دفاتر پیشخوان رشد نمونه اولیه
8 درحال ثبت شرکت امین شیخیانی ساخت دستگاه سوئیچ نت رشد نمونه اولیه
9 کرانه لیان پارس امیر سنایی رهیافتی نوین درکسب وکار الکترونیک کشاورزی رشد درحال تولید
10 درحال ثبت شرکت امین حقگو راه اندازی بازیهای آنلاین رشد نمونه اولیه
11 ایده نگار آبا دیر سنجی مدیریت دفاتر پیشخوان رشد درحال تولید
12 بهیار قدرت لیان رسول بهی فرد ساخت سنسور ایزوله کننده خط و ترانس رشد نمونه اولیه