زمینه فعالیت پذیرش مدیرعامل واحد فناور/هسته نام شرکت ردیف 
نرم افزار - فناوری اطلاعات قطعی محمد اسفندیاری واحد فناور فناوران اطلاعات مروارید خلیج فارس 1
برق الکترونیک قطعی رضا معطری واحد فناور استر صنعت دانش 2
دستگاه خدمات کامپیوتری خودکار قطعی سید موسی شجاع واحد فناور ابرپردازش آسیا 3
رباتیک قطعی سجاد اکبر پور هسته فناور درحال ثبت 4
برق قطعی رضا ماندگار واحد فناور نیرو پردازان کلمه 5
نرم افزار- الکترونیک قطعی سهیل احمدی هسته فناور درحال ثبت 6
برق  قطعی محمد رسول بهی فرد واحد فناور بهیار قدرت لیان 7
نرم افزار - فناوری اطلاعات مشروط علیرضا غریبی واحد فناور توسعه گران صنعت پارسیان 8
فناوری اطلاعات مشروط کورش انصاری واحد فناور فراتر از کیهان 9
الکترونیک قطعی نوید نصیری واحد فناور شهروز الکترونیک 10
سامانه مدیریت همایش قطعی یوسف صداقت واحد فناور داده پردازان آسان سامانه گستر 11