کارشناس برنامه ریزی آموزشی

  نام ونام خانوادگی : عبدالحمید معتمدی
رشته تحصیلی :  
سمت : کارشناس امور آموزشی
پست الکترونیکی : @iaubushehr.ac.ir
شماره تماس :