کارمندان آزمایشگاه مکانیک خاک

  نام ونام خانوادگی :  
رشته تحصیلی :  
گرایش :  
مدرک تحصیلی :  
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

آزمایشگاه مکانیک خاک

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک خاک

محل آزمایشگاه: ساختمان شماره 5

متراژ آزمایشگاه: 70

 

 

 

ردیف

 

 

نام دستگاه

 

شماره اموال

 

 

 

مارک دستگاه

 

کشور سازنده دستگاه

 

 

توضیحات

 

 

شماره سریال

سال خرید یا ساخت

1

کاساگرانده

87250262

به آزما

ایران

1387

2

تراکم

1471

آزمون

ایران

1387

3

سندباتل

1482

به آزما

ایران

1387

4

تحکیم

1473

ابزار خاک

ایران

1386

5

تک محوری

1470

به آزما

ایران

1387

6

برش مستقیم

1475

ابزار خاک

ایران

1380

7

SE

87250251

ابزار خاک

ایران

1387

8

CBR

87250253

ابزار خاک

ایران

1387

9

OVEN

87250200

ابزار خاک

ایران

1387

10

شیکر الک

1472

به آزما

ایران

1380

11

نفوذ پذیری

87250257

ابزار خاک

ایران

1387