رئیس دانشکده انسانی

نام ونام خانوادگی : انسیه ماهینی
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گرایش : الهیات و معارف اسلامی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی :

nc1388@hotmail.com

  تلفن تماس : 07733329145