دفتر فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي

نشريه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي

مدیر مسئول:    فاضل اميری

دكتری،دانشيار، گروه مهندسی محيط زيست، دانشكده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

 

شماره تلفن تماس نشريه جهت پيگيري در روزهاي زوج 09381259197
 
 

نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی