رئیس دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی:           محمد هادی اتابک زاده  
رشته تحصیلی:  
گرایش:  
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733682302
پست الکترونیک: