رئیس دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی:           سیده مریم امامی
رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی
گرایش: شیلات
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733682302
پست الکترونیک: sm.emami@iaubushehr.ac.ir