رئیس صندوق رفاه دانشجویی

نام ونام خانوادگی : عبدالله صادقی زاده
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سمت : رئیس صندوق رفاه