شماره تماس اداره باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان :

 

نمابر :

کد پستی :

آدرس :

بوشهر 

 

 

ایمیل :iaubushehr_yrec@yahoo.com