بازگشت

کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور

کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور

تاریخ: 1394/07/10

در راستای کیفی­ سازی شرکت اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در همایش­ های بین­ المللی با اعتبار بالا و کیفیت عالی همایش­ هایی که توسط مجامع علمی معتبر جهانی به ویژه انجمن­ های بین­ المللی به صورت منظم برگزار می­ کنند شناسایی شده و به منظور استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه در فایل پیوستی قرار داده می ­شود.

دریافت فایل پیوست