بازگشت

منشأ دانش دینی، قرآن است

منشأ دانش دینی، قرآن است

تاریخ: 97/03/01

عضو هیأت علمی واحد تهران مرکزی:
منشأ دانش دینی، قرآن است
نشست هم‌اندیشی رابطه دین و دانش در محیط‌های دانشگاهی در میان استقبال اعضای هیأت علمی و خانواده ایشان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در واحد بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر احمدرضا خزائی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در این نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسات هم اندیشی همانگونه که از اسم و ماهیت آن پیدا است، ایجاد فضای تعامل، مکالمه و گفت‌وگو است، اظهار کرد: «این جلسات فضای ارتباط متقابل سخنران و شنونده است و سخنران در این جلسات تنها صورت مساله را برای باز شدن فضای ذهنی و آماده تر شدن فرد برای اندیشیدن تشریح می کند تا با ارتباطی دوسویه، سؤالات و ابهامات برطرف شده و به یک نتیجه مشترک و قابل قبول دست پیدا شود.»
خزائی با طرح سؤالی که مراد از دین چیست، گفت: «دین در واقع مجموعه ای از قوانین مثبت و منفی است که در یک سو قوانین مثبت مورد تأئید پروردگار و در سوی دیگر قوانین منفی که مورد تأئید رب العالمین نبوده و یا نباید بوجود می آمده را تفسیر می کند.»

وی با تأکید بر اینکه منشأ دانش دینی، قرآن است، تشریح کرد: «برای تفسیر، تبیین و تشریح دانش دینی، روایات معصومین (ع) ابزار مهمی است که در اختیار قرار داشته و مراد واقعی قرآن را ساده تر، قابل فهم تر و مشخص تر می کند.»
خزائی با بیان اینکه در فهم دانش الهی استفاده صحیح از این ابزار بسیار حیاتی است، عنوان کرد: «علت افراط ها و تفریط ها، برداشت های متفاوت در تفسیر دانش الهی بوده که تفاوت ها و تضادها را حاصل می شود.»
این استاد حوزه و دانشگاه دانش بشری را تجربه و فهم انسان معرفی و اظهار کرد: «منشأ دانش بشری نیز، دانش الهی است. اصول کلی همه علوم و حقایق علمی در جهان به وضوح در قرآن ذکر و بدان اشاره شده و بشر تنها وجود آنان را اثبات کرده و نیافریده است.»

خزائی با تأکید بر اینکه پیشرفت علم در حقیقت، پیشرفت انسان بوده است نه علوم، خاطرنشان کرد: «بشر قوانین موجود در عالم و مخلوقیات خداوند را شناسایی و برای استفاده همگانی تفسیر و تبدیل کرده است.»
این اندیشمند با بیان اینکه علم ذاتا حجت و عالم حقیقتا قابل احترام، تصریح کرد: «دانش بشری در درک بهتر دانش الهی اثرگذار است.»

وی با بیان اینکه برعکس تفکرات برخی که معتقدند با رشد و پیشرفت تکنولوژی، انسان مرتد و بی دین تر می شود، اظهار کرد: «دانش بشری هرچقدر زنده تر، روشن تر و رشد کند، یقینا مسائل دینی و معارف اسلامی و الهی ملموس تر و قابل فهم تر خواهد بود.»
عضو هیأت علمی واحد تهران مرکزی با تأکید بر اینکه دانش الهی و دانش بشری هیچگاه در تضاد نبوده و مکمل یکدیگر هستند، عنوان کرد: «دانش بشری در واقع تفسیر کننده و روشن کننده دانش الهی است و این دو در کنار هم انسان را به سعادت خواهند رساند.»