اداره کل امور فرهنگی اجتماعی

   مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی
   اهداف و برنامه ها
   کارنامه فعاليت
   همایش ها و سخنرانی ها
   مراسم و مسابقات
   نشریات دانشجویی
  آئین نامه ها
   تماس مستقيم
  بازگشت به صفحه اصلی

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

کارشناس کانون قرآن وعترت برادران :  سید محمد مهیمنی

کارشناس کانون قرآن وعترت خواهران : الهام احمدزاده