لیست مقالات ISIو علمی-پژوهشی باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد بوشهر در سال 1398

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نام مجله

نوع مجله

رئوف فروتن

Physicochemical Behavior of Penaeuse semisulcatuse Chitin for Pb and Cd Removal from Aqueous Environment

Journal of Polymers and the Environment

ISI (WOS)

رئوف فروتن

Application of oak powder/Fe3O4 magnetic composite in toxic metals removal from aqueous solutions

Advanced Powder Technology

ISI (WOS)

رئوف فروتن

Preparation of activated carbon from worn tires for removal of Cu(II), Ni(II) and Co(II) ions from synthetic wastewater

Desalination and Water Treatment

ISI (WOS)

رئوف فروتن

Calcined Umbonium vestiarium snail shell as an efficient adsorbent for treatment of wastewater containing Co (II)

3 Biotech

ISI (WOS)

رئوف فروتن

Performance of algal activated carbon/Fe3O4 magnetic composite for cationic dyes removal from aqueous solutions

Algal Research

ISI (WOS)

رئوف فروتن

Magnetically modified MgO nanoparticles as an efficient adsorbent for phosphate ions removal from wastewater

Separation Science and Technology

ISI (WOS)

رزاق عبیدی

Identification and investigation of species diversity and richness of the Gastropoda in intertidal zone of Bushehr Port coastal area (the Persian Gulf waters)

Iranian Journal of Fisheries Sciences

ISI (WOS)

رزاق عبیدی

تعیین سطح غلظت فلزات سنگین مس، روی و آهن در بافت عضله ماهی صبیتی (Acanthopagrus cuvieri) در بندربوشهر

 

زیست شناسی دریا

مجله علمی-پژوهشی

رزاق عبیدی

غلظت مس، روی و آهن در عضله و کبد ماهیان شیر (Scomberomorus commerson) و قباد (Scomberomorus guttatus) در شمال خلیج‌فارس

زیست شناسی دریا

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

بررسی و تبیین اولویتهای برنامه ریزی فضایی در مناطق روستایی شهرستان قزوین

مجله آمایش جغرافیایی فضا

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

تحلیل تاثیر مولفه- پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی در مناطق مرزی

فصلنامة امنیت پژوه

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

ارزیابی سطح توسعه استان-های کشور در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ای (مقطع زمانی1392-1390)

جغرافيا

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

واکاوی سازه های فردی و اجتماعی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی کامفیروز شهرستان مرودشت

فصلنامه پژوهش های روستایی

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

سنجش و تحلیل نابرابری منطقه ای استان های کشور در ارائه خدمات آموزشی- ترویجی کشاورزی به روستاییان

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستائی

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

الگوی ساماندهی فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی (مورد مطالعه: شهرستان اسفراین

فصلنامه روستا و توسع

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

تبیین وضعیت برخورداری محلات شهری در دسترسی به کاربری های خدماتی (مطالعه موردی: شهر خورموج)

فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی-فرهنگی

مجله علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

تبیین نابرابری های نظام آموزشی در توزیع فرصت ها مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی

مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان

مجله علمی-ترویجی

یعقوب زارعی

بررسی و تبیین اولویتهای برنامه ریزی فضایی در مناطق روستایی شهرستان قزوین

مجله آمایش جغرافیایی فضا

مجله علمی-پژوهشی

فرشاد قنبری

تعیین میزان فلزات سنگین ضروری در عضله ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus) در بندر بوشهر

مجله علمی شیلات ایران

مجله علمی-پژوهشی

فرشاد قنبری

کیفیت شیمیایی و بار میکروبی بافت خوراکی ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در شرایط نگهداری در سردخانه 18 - درجه سانتیگراد

مجله علمی-پژوهشی زیست شناسی دریا

مجله علمی-پژوهشی