نام طرح مجری وضعیت
پیش­بینی تراوایی مخلوط گاز  همراه با نرم­شوندگی در غشاهای پلیمری  شیشه­ای با استفاده از مدل ترمودینادینامیک غیرتعادلی مسعود صابری مرحله اول
بررسی سیستم های شبکه ای موازی و سری در تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی  کبری غلامی مرحله اول