رئیس امور آموزشی ، دانشجویی و پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:           حسین ریشهری زاده
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
گرایش: مبانی برنامه ریزی درسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733321296