محل برگزاری آزمون شفاهی(آزمون جامع دکتری) روز یکشنبه مورخ 9 دی 1397

نام رشته

محل برگزاری

آدرس

حقوق

سالن کنفرانس ساختمان ولایت

نرسیده به هتل دلوار

مهندسی برق

دفتر معاون علمی

ساختمان اداری باغ زهرا روبروی آتش نشانی

مهندسی عمران

دفتر معاون دانشکده فنی

دانشکده علوم انسانی

حسابداری

سالن شهید علیمحمدی

دانشکده علوم انسانی

روان شناسی

دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

سایر رشته ها

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

 

توجه: ساعت شروع آزمون تمامی گروهها ساعت 8 و گروه زبان انگلیسی ساعت 10 می باشد.