معاون دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی:           غلامحسین وطن خواه
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
گرایش: نفت
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733682302
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر