آرایش کلی دروس دکتری تخصصی

عنوان رشته pdf
دکتری آلودگی محیط زیست
دکتری محیط زیست

آرایش کلی دروس  کارشناسی ارشد

عنوان رشته pdf
کامپیوتر.شبکه
کامپیوتر.نرم افزار
کامپیوتر.هوش مصنوعی
منابع طبیعی.گرایش تکثیروپرورش آبزیان
مهندسی برق.الکترونیک
مهندسی برق.قدرت
مهندسی برق.کنترل
مهندسی برق.مخابرات
مهندسی راکتور
مهندسی شیلات
مهندسی شیمی.بیوتکنولوژی
مهندسی عمران _ سازه (ورودی های 92 به بعد)   
 مهندسی عمران- سازه ورودی های ماقبل92
مهندسی عمران- زلزله ورودی های ماقبل 92
مهندسی عمران- زلزله ورودی های 92 به بعد
مهندسی معماری
مهندسی مکانیک

برنامه درسی  رشته های دانشکده فنی و مهندسی

عنوان رشته pdf
کارشناسی پیوسته الکترونیک (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی پیوسته مهندسی برق
کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات
کارشناسی پیوسته معماری
کارشناسی پیوسته نرم افزار
کارشناسی پیوسته مهندسی بهره برداری از منابع نفت (تا ورودی93)
کارشناسی پیوسته مهندسی بهره برداری از منابع نفت (ورودی 88 تا 92)
کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی (ورودی 93 به بعد)
کارشناسی پیوسته مهندسی  صنایع پلیمر
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران ( ورودی 90 و مابعد)
کارشناسی پیوسته عمران ( ورودی 90 و مابعد)
کارشناسی پیوسته قدرت (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی پیوسته مخابرات (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی قدرت