رئیس امور آموزشی، دانشجویی و پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:           سعیدرضا رضایی نزاد  
رشته تحصیلی:  
گرایش:  
مدرک تحصیلی: لیسانس
شماره تماس:  
پست الکترونیک: