نظام وظیفه

نظام وظیفه

 اهم امور که توسط این بخش انجام می شود :

1-کنترل مدارک لازم و اعلام شروع به تحصیل دانشجویان به اداره نظام وظیفه استان جهت صدور و تائید معافیت تحصیلی ایشان.

2- کنترل و مجوز ثبت نام برای دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت ، کارت معافیت و یا شاغل به کار  در آموزش و  پرورش و نیروهای مسلح می باشند و  استعلام از ادارات.

3-در زمان قطع رابطه دانشجویان با دانشگاه ( فارغ التحصیلی - انصراف - محرومیت از تحصیل ) موضوع جهت ابطال معافی تحصیلی به اداره نظام وظیقه اعلام می شود .

4- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویانی که می خواهند معافیت کفالت از اداره نظام وظیفه دریافت نمایند. 

 5- صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای اداره گذرنامه جهت خروج از کشور دانشجویان مشمول

 6- در صورت وجود ابهام در رابطه با دانشجویانی که از نظر نظام وظیفه دارای مشکلات خاصی می باشند این اداره پاسخگو و در صورت نیاز جهت تعیین وضعیت با اداره نظام وظیفه استان بوشهر مکاتبه می نماید.   

 صدور معافیت تحصیلی :

دریافت مدارک مربوط به معافیت از دانشجو جهت تشکیل پرونده و مکاتبه با اداره نظام وظیفه توسط نظا وظیفه واحد.

 جهت تکمیل فرم مشمولین به بخش های فرم های خام مراجعه و پس از تکمیل آن را به اداره امور دانشجویی ارائه نمائید .

فراغت از تحصیل

 دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی ضمن مراجعه به دانشکده مربوطه مدارک لازم را اخذ و به اداره مشمولین تحویل می دهد تا از این طریق به اداره نظام وظیفه معرفی گردد  .

 محرومیت از تحصیل

بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل ، مدارک لازم از طریق دانشکده به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد .گردید.

انصراف از تحصیل

بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل ، مدارک لازک از طریق دانشکده به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد .

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت خروج از کشور:

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت خروج از کشور طبق بخشنامه شماره 85/27/17/701/23 مورخ 2/9/85 اداره وظیفه عمومی اقدام می شود لذا پس از تسویه حساب مالی در دانشکده و واریز نمودن مبلغ000/20ریال به شماره حساب0104460446004بانک ملی شعبه زبرجد و ارائه مدارک مطابق بخشنامه فوق الذکر و اعلام دانشکده مربوطه مبنی بر اینکه نامبرده در ترم جاری ثبت نام نموده توسط حوزه معاونت دانشجویی گواهی اشتغال صادر شده و تحویل دانشجو خواهد شد .